Haastige Spoed

De rijksoverheid kijkt kritisch naar haar takenpakket en schrapt waar mogelijk. De motieven voor deze herverdeling van taken zijn divers: een oekaze uit Brussel, een stuk liberalisatie, broodnodige zelfstandigheid voor de burger en soms ook gewoon besparingen. Of deze redenen voor iedereen even belangrijk zijn valt nog te bezien maar feit is wel dat er op allerlei fronten forse veranderingen gaande zijn.

In de steeds duurder wordende zorg worden bijvoorbeeld steeds meer taken in eerste instantie afgewenteld op mantelzorgers, oftewel vrijwilligers die werkzaamheden overnemen die voorheen standaard tot het takenpakket van de (semi-)overheid behoorden. Dat is goedkoper en past geheel in het eigentijdse mantra van zelfstandigheid. Pas als je niemand hebt kun je aanspraak maken wat extra zorg. Wie recentelijk heeft geprobeerd krukken te lenen in het ziekenhuis nadat er een been in het gips is gezet weet wat ik bedoel. Pas als je verklaart echt moederziel alleen te zijn word je geholpen.

Read more

Goedgekeurde cijfers

De WAO herkeuringen staan onder druk. De onlangs opgerichte stichting CORV probeert langs juridische weg de herkeuringen te stoppen omdat de WAO een verzekering is waarvan de voorwaarden niet zomaar eenzijdig zouden mogen worden gewijzigd.
Tegelijkertijd geven de keuringsartsen van het UWV aan morele problemen te hebben om op basis van targets mensen te moeten herkeuren en dit heeft tot een ‘onwerkbare siuatie’ bij het UWV geleid. Ik weet niet of keuringsartsen een eed moeten zweren, maar afgezien daarvan zien zij natuurlijk direct de gevolgen van hun beslissingen, en het siert hen dat de ‘befehl ist befehl’ mentaliteit ze niet goed afgaat.

Het interne rapport (pdf) van het UWV waardoor de crisis naar buiten kwam, laat aan duidelijkheid weinig te wensen over: Onhaalbare afspraken met de politiek over aantallen worden aan medewerkers opgelegd die zich daardoor professioneel genegeerd voelen, wat er toe leidt dat ze het beleid van het UWV niet kunnen verdedigen, maar zich met de patiënt gaan identificeren. Ik kan me er wel iets bij voorstellen hoe die mensen zich ‘s avonds moeten voelen.

Ondertussen kijkt minister De Geus verbaasd op vanwege ontstane commotie en kan zich onmogelijk voorstellen dat er problemen zijn, ook al was hij daar al eerder van op de hoogte gesteld. Het UWV geeft als oplossing aan dat er zo snel mogelijk weer vertrouwen moet worden gekweekt tussen personeel en directie, maar wellicht dat daarvoor eerst het beleid zal moeten veranderen. Want mensen tot nummers of aantallen reduceren is geen goed idee, de vraag is echter of De Geus na twee jaar Balkenende II nog in staat is om de mensen achter de cijfers te zien.

Mensenrechten, mensenplichten?

Mensenrechten krijgen weinig aandacht behalve als het weer eens mis is gegaan. Elk mens heeft recht op bepaalde zekerheden zoals die zijn omschreven in het verdrag van de rechten van de mens en dat zijn goede rechten waaraan niet getornd mag worden. Maar zoals iedereen als kind al vroeg leert, horen bij rechten, plichten. Behalve bij mensenrechten lijkt het.

Een van de dingen die me opvalt is dat er nooit over zulke plichten wordt gesproken, behalve wanneer er een excuus voor een oorlog nodig is. Er wordt in de verklaring van de rechten van de mens slechts gesteld dat: ‘Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.’ (artikel 1)

Waarom niet iedereen verplichten ervoor te zorgen dat die mensenrechten worden verspreid en nageleefd? Zo’n besluit kan mensen ook tot nadenken aanzetten, want alhoewel iedereen de mensenrechten onderschrijft blijkt het toch anders te zijn wanneer we er in ons dagelijks leven mee worden geconfronteerd. Artikel 4 stelt bijvoorbeeld: “Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.”

Read more

Quote of the Day

…But before they got to hear Bush, they were expelled from the rally by Bush rally staff who objected to the words printed on the T-shirts they were wearing.

No, the words on the T-shirts the ladies were wearing did not disparage Bush, nor did they suggest support for Kerry or any other candidate. The words did not condemn or support the war in Iraq, nor did they slam any Administration policy. No, the T-shirts the three women wore showed an American flag, and under it the words, “Protect Our Civil Liberties”. That was all — I kid you not.

That was it. That was the last straw for me. That was the defining moment I’ll never forget. That was my epiphany.

Carl F. Worden is a lifelong (christian and conservative) republican who has decided to vote against Bush because he finds his former party ruled by fascists: The Last Straw

A Night in Jail

Mike from Satan’s Laundromat spent a night in jail because of random arrests during an anti Bush demonstration.

After taking some pictures of Critical Mass riders getting arrested, I turned to walk away and suddenly was in cuffs, one of the 264 cyclists and random passers-by arrested Friday night. Rather than writing us summonses for the offenses we were charged with, which were violations (on par with a traffic ticket or an open container), not even misdemeanors, the cops decided to teach us a lesson by hauling us over to a bus depot-turned-holding cell where we got to sleep in cages on diesel-sludge-covered concrete. …read more about it

Geneefse Conventie maakt terrorisme mogelijk?

“THE GENEVA Conventions are so outdated and are written so broadly that they have become a sword used by terrorists to kill civilians, rather than a shield to protect civilians from terrorists. These international laws have become part of the problem, rather than part of the solution. ”

Dat zegt Alan Dershowitz in de Baltimore Sun. Zijn artikel is op sommige plaatsen wat kort door de bocht, maar het is een van de eerste keren dat ik iemand een poging zie doen om het juridisch vacuum, dat onder andere is ontstaan door de detentie van mogelijke terroristen op Guantanamo Bay, te analyseren en tot mogelijke oplossingen te komen. Nuttig stuartikel.

baltimoresun.com – Rules of war enable terror

The Texas Miracle

Naarmate Bush langer zit dringt het besef door dat de leugens al begonnen voor hij in het Witte Huis zat. Een van zijn unique selling points was ‘The Texas Miracle’, een aanpak van onderwijs die ertoe leidde dat er veel minder dropouts waren, met name in en rond Houston. Ze kregen er landelijk lof door toegezwaaid, en de huidige Bush regering heeft op dat plan zelfs zijn nationale “No Child Left Behind Act” onderwijshervorming op gebaseerd.

Het plan was om schoolhoofden verantwoordelijk te maken voor de resultaten van hun leerlingen, maar naar nu blijkt resulteerde het hele plan uitsluitend in boekhoudkundige truuks: Dropouts werden niet meer als zodanig geregistreerd, maar als verhuisd of als een jaar teruggezet genoteerd. (bron)
Schoolbestuurders werden onder andere financieel beloond voor goede resultaten, en aldus werd het één grote fraude daar in Texas, en is Bush’ bijnaam “The Education President” gedurende zijn campagne gebaseerd op valse feiten.

Jay Greene, een expert op dropouts van het Manhattan Institute stelt: “I think they [Houston, red.] are doing about as well as most urban school districts, which is to say not very well … I don’t think they’ve been doing super well.”

Het knoeien met de boeken mag dan op korte termijn wel een goede reputatie en een beter gevulde bankrekening voor de verantwoordelijken opleveren, maar uiteindelijk komt dit soort malversaties toch aan het licht, en nu ook de grote media hierover berichten zal hopelijk geen Amerikaan meer volledig vertrouwen op de plannen van Bush met het onderwijs.

En mocht u nog twijfelen aan de betrokkenheid van de huidige Amerikaanse president bij deze affaire: Rod Paige, de man die schoolhoofden de prestatiecontracten oplegde, werd direct na Bush’ verkiezing tot secretary of education gebombardeerd, en is verantwoordelijk voor de bovengenoemde onderwijshervorming.

Feiten: The Myth of the Texas Miracle in Education
Samengevat: Body and Soul: More on the Texas Miracle
De gerespecteerde krant: NY-Times: A MIRACLE REVISITED: Measuring Success; Gains in Houston Schools: How Real Are They? (sargasso1/sargasso1)
Weblogland: Amerikaanse weblogger windt zich op: I want my country back!